ชื่อ - นามสกุล :นางอภัยวรรณ กันสุข
ตำแหน่ง :พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หน้าที่หลัก :หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กรรมการบริหารโรงพยาบาล
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิ