ชื่อ - นามสกุล :นางน้ำอ้อย ผาคำ
ตำแหน่ง :พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กรรมการบริหารโรงพยาบาล
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล