ชื่อ - นามสกุล :นายบรรพต พินิจจันทร์
ตำแหน่ง :นายแพทย์เชี่ยวชาญ
หน้าที่หลัก :ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมโนรมย์
ที่อยู่ :196 หมู่ 4 ต.หางน้ำสาคร อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กรรมการบริหารโรงพยาบาล
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารสถานพยาบาล