[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
ค้นหา   
เมนูหลัก
LINK ต่าง ๆ
พยากรณ์อากาศ
 
  
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม  
 

วิสัยทัศน์
   “บริการดีมีมาตรฐาน ผู้รับบริการพึงพอใจ ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม”

พันธกิจ
   1. ให้บริการรักษาโรค  ส่งเสริมป้องกัน  ฟื้นฟู
   2. ส่งเสริมสนับสนุนชุมชนให้มีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ
   3. สนับสนุน ประสานให้ความร่วมมือกับองค์กรระดับอำเภอ

ค่านิยม
    “มีใจบริการ  หมั่นเรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง”